Varázshangok az Egészségért Egyesület
Alapszabály

A Varázshangok az Egészségért Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el (elfogadta az egyesület 2007. december 17-én megtartott közgyűlése,:

I.
Általános rendelkezések

1./A Az Egyesület neve: Varázshangok az Egészségért Egyesület (továbbiakban Egyesület)

1./B Az Egyesület rövid neve: Varázshangok Egyesület

2./ Az Egyesület székhelye: 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24.

3./ Az Egyesület alapítási éve: 2007

4./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, alkotmányos keretek között.

5./ Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet, minősítését a bírósági nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

6./ Az Egyesület szolgáltatásaiban az Egyesület tagjain túl, az Egyesületen kívüli személyek is részesülhetnek. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

7./ Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott alaptevékenységre fordítja.

8./ Az Egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.

9./ Az Egyesület a Közgyűlésen elfogadott Alapszabály szerint működik.

10./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

II.
Az Egyesület célja, tevékenységei

1./ Az Egyesület tartós közérdekű célja:

a. Lélektani segítségnyújtás a művészet összetartozást és identitást fokozó funkciójára támaszkodva.
b. Megfelelő szellemiség és esztétikai normák kialakítása a művészeti nevelés segítségével.
c. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód elősegítése.

 

2./ Az 1./ pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:


a. hátrányos helyzetű tanulók, sajátos nevelési igényű gyermekek művészeti oktatásának támogatása,


b. művészetterápiás segítségnyújtás krónikus betegségekben szenvedőknek, lelki sérülteknek, értelmi fogyatékkal rendelkezőknek, mozgáskorlátozottaknak,


c. a művészetterápiás formák alkalmazási lehetőségeinek megismertetése foglalkozások, előadások útján,


d. az egészséges életmód egyéni és közösségi feltételeinek elősegítése és támogatása,


e. alternatív, természetes gyógymódok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása előadásokon, tanácsadásokon, valamint életmód táborokon keresztül,


f. ismeretterjesztés a környezettudatos életmódról előadások és táborok megrendezésével, biokertészeti gazdaság létrehozásával,


g. klubfoglalkozások szervezése a testi-lelki egészséges életmódról,


h. művészeti szakkörök, foglalkozások, alkotótáborok, zenei táborok szervezése és lebonyolítása minden korosztály részére,


i. a gyermekek és az ifjúság veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás, prevenciós és rehabilitációs programok szervezése,


j. ifjúságkutatás, az ifjúságot érintő folyamatok elemzése és támogatása,


k. képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása,


l. kulturális programok és rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása,


m. kutatások, szakirodalmi feldolgozások készítése, kiadása, nyilvánosságra hozatala, s mindezek támogatása,


n. sajátos nevelési igényű tanulók, lelki sérült emberek szabadidejének értelmessé tétele,


o. közös programok szervezése egészségesek és sérültek számára.

 

3./ Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

 

4./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 

III.
Az Egyesület tagjai

1./ Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy vagy szervezet, aki/amely a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelméhez a Közgyűlés minősített többsége hozzájárul. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2./ A tagsági viszony kezdetének időpontja a belépési nyilatkozat keltezése (dátuma).

3./ A tagokról és a tagdíjbefizetésekről a Vezetőség tagnyilvántartást vezet, és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

4./ Az Egyesületnek csak rendes tagjai lehetnek (továbbiakban tag).

5./ A rendes tag jogai


a. A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni.


b. A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit. A 18 év alatti tagok csak életkori sajátosságaiknak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre választhatók, de ők maguk mindig választhatnak.


c. Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein.
d. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait
e. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

6./ A rendes tag kötelezettségei


a. Az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani.
b. Az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni.
c. A Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.
d. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait, kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

IV.
A tagság megszűnése

1./ A tagság megszűnik:


a. a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy (szervezet) tag jogutód nélküli megszűnésével,


b. a kilépés írásbeli bejelentésével - a tag az Egyesületből való kilépési szándékát köteles a Vezetőség részére írásban bejelenteni, a tagság idején keletkezett anyagi kötelezettség alól a kilépés nem mentesíti a tagot,


c. az Egyesület megszűnésével.

2./ A tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A tagsági jogviszony a kilépés írásbeli bejelentésének megérkezésével szűnik meg.

3./ A Vezetőség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.

V.
Az Egyesület szervezete

1./ Az Egyesület szervei:

- Közgyűlés
- Vezetőség
- Elnök

VI.
A Közgyűlés

1./ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt. Az ülések nyilvánosak. A Közgyűlés összehívása írásban történik.

A Közgyűlés napirendje


1./ A Közgyűlés napirendjét az Egyesület Vezetősége állapítja meg és terjeszti elő.

2./ A Közgyűlés napirendjére kerülhetnek az Egyesület tagjai által beterjesztett javaslatok, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt három héttel benyújtották a Vezetőséghez. Az e határidő után vagy a Közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalandók, ha azt a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik


1./ az Alapszabály megállapítása, módosítása,

2./ a Vezetőség, az Elnök és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása,

3./ a tagdíj mértékének megállapítása,

4./ a közhasznú szervezet éves beszámolójának, a közhasznúsági jelentésnek jóváhagyása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel,

5./ a Vezetőség beszámolójának elfogadása,

6./ az Egyesület két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása a Vezetőség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása,

7./ éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,

8./ az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, feloszlatásának kimondása,

9./ döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet a Vezetőség a Közgyűlés elé terjeszt,

10./ döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,

11./ az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása.

 

 

A Közgyűlés határozathozatala


1./ A Közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását a Vezetőség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az Elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére a Közgyűlést össze kell hívni. A Közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 nappal.

2./ A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak 50 %-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés, amelyet az elhalasztott Közgyűlést követő 5. napon túlra kell összehívni azonos napirenddel, a megismételt Közgyűlés a tagok részére új meghívó küldésével, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes abban az esetben, hogyha a megismételt meghívóban a tagok figyelmét erre felhívták. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a Közgyűlésen.

3./ Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, és ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

4./ A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás minden kérdésben nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - minősített, kétharmados többségű szavazás is tartható. Az Egyesület közhasznú éves beszámolójához, valamint tag felvételéhez, törléséhez minősített, kétharmados többség szükséges.

5./ A tisztségviselők mandátuma 2 évre szól és meghosszabbítható.

6./ A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

7./ A Közgyűlés határozatait írásba kell foglalni, és hitelesíteni kell.

8./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Közgyűlésen megválasztott két tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.

9./ A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell a határozatok meghozását követő 15 napon belül. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.

 

VII.
A Vezetőség

1./ Az Egyesület vezető szerve az Elnökből és további két tagból álló Vezetőség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt kézfeltartásos szavazással két év időtartamra választja.

2./ Az Egyesület ügyintézését a Vezetőség végzi.

3./ A PTK. 685.§ szerint a Vezetőség tagjai nem lehetnek egymásnak meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A Vezetőség feladatai:


a. az Egyesület Közgyűlésének összehívása,
b. az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete,
c. gondoskodik az Egyesület ügyviteléről, tevékenységének szervezéséről,
d. végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belső munkamegosztás alapján,
e. a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
f. gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról,
g. dönt két Közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az Alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
h. amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és a Vezetőség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

 

A Vezetőség működése


a. A vezetőségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi vezetőségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a vezetőségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. A Vezetőség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
b. A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
c. A Vezetőség üléseit szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tartja.
d. A Vezetőség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
e. A Vezetőség határozatképes, ha azon 2 tagja részt vesz. A Vezetőség döntéséhez 2 tag egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, és ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
f. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnök, vagy a Vezetőségi Tagok az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozzák.
g. A Vezetőség beszámol a Közgyűlés előtt a Közgyűlések között végzett tevékenységéről.
h. A Vezetőség ülései nyilvánosak, azokon a Vezetőség tagjain kívül bárki részt vehet.
i. A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesíteni kell.
j. Az Elnök köteles a Vezetőség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Vezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.
k. A Vezetőség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában/tiszteletdíjért végzik.

 

VIII.
Az Elnök

1./ Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnök képviseli.

2./Az Elnök - akadályoztatása esetén meghatalmazottja - vezeti a Közgyűlés és Vezetőség üléseit.

3./ Az Elnök a Vezetőség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.

4./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

IX.
Felügyelő Bizottság

1./ Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az Alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról.

X. fejezet
Az egyesület gazdálkodása

1./ Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.

2./ Az Egyesület bevételei:


a. az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
b. a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
c. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
d.
e. tagdíj,
f. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
g. vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

3./ A közhasznú szervezet költségei:


a. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
b. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
c. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
d. közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

4./ Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.
5./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
6./ Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

XI. fejezet
A tagdíj

1./ A tagdíj összegét a Közgyűlés külön határozattal állapítja meg, azzal, hogy az éves tagdíj befizetésének határideje tárgyév március 31. napja, mely összeget készpénzben nyugta ellenében kell befizetni az egyesület elnökének.

XII. fejezet
Közhasznúsági rendelkezések

1./ Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 1. alpontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 2. alpontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 3. alpontja szerinti tudományos tevékenység, kutatás,
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 4. alpontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 5. alpontja szerinti kulturális tevékenység,
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 10. alpontja szerinti gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 11. alpontja szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
• 1997. évi CLVI. törvény 26. § c, pont 17. alpontja szerinti rehabilitációs foglalkoztatás

 

2./ Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [PTK. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

4./ Az Egyesület Közgyűlésének, Vezetőségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület Közgyűlésének, Vezetőségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni a Határozatok Könyvében a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát lejegyezve.

5./ A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl az a döntésekről, határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén.

6./ Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem veszélyezteti az Egyesület érdekeit. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület Elnöke felel. Az érdeklődő megkeresi az Elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését.

7./ Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

8./ Az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak. A Kszt. 19. § (4) bekezdése alapján a közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Egyebekben az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén. Az érdeklődők megkereshetik az Elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról.

9./ Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a Közgyűlés fogadja el, a Khtv. 11. § (1)-(5) bekezdése szerinti tartalommal.

10./ A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

11./ Az Egyesület befektetési tevékenységet nem kíván folytatni.

 

XIII. fejezet
Vegyes rendelkezések

1./ Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan a Vezetőség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.

2./ Jelen módosított Alapszabály szerkesztésével és ellenjegyzésére, és a Baranya Megyei Bíróság előtti képviselet ellátására megbíztuk és meghatalmaztuk Dr. Kende Péter 7621 Pécs Király u. 22. szám alatti ügyvédet.

3./ Az Egyesület módosított Alapszabályát az alapító tagok a 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 10/a, 9. em. 35. szám alatti székhelyen, 2007. szeptember 15. napján tartott ismételt Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal fogadta el.

 

Kelt: Pécsett, 2007. szeptember 15.

Kőhalmi Ágnes
Elnök

Szerkesztettem és ellenjegyzetem:
Pécsett, 2007. december 17.
Dr. Kende Péter
Ügyvéd